Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Begripsbepalingen en toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Artikel 1: Begripsbepalingen
1. Onder wederpartij wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt dan wel een product van de coöperatie aanschaft.
2. Onder de coöperatie wordt verstaan Innozaam Coöperatie U.A. met statutaire zetel te Tilburg en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59913355.
3. Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst tussen de coöperatie en de wederpartij.
4. Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.
5. Onder opdrachtbevestiging wordt het volgende verstaan: het mondeling of schriftelijk akkoord van de wederpartij op de door de coöperatie aangeboden offerte.
6. Onder tarief wordt verstaan: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) – exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege voorgeschreven heffingen en belastingen, voorts exclusief bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven.
7. Onder bijkomende kosten wordt verstaan: reis- en verblijfskosten, verzend-, transport- en portokosten, materiaalkosten en opslagkosten (inclusief digitale opslag). Voor zover de coöperatie producten verkoopt en levert, wordt in deze algemene voorwaarden onder “tarief” de prijs van het product verstaan.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden en (mondelinge) overeenkomsten tussen wederpartij en coöperatie, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de coöperatie, voor de uitvoering waarvan door de coöperatie derden dienen te worden betrokken, één en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 2.
3. Naast en in aanvulling op het bepaalde in lid 1 van dit artikel, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing indien de wederpartij de gelding ervan in een eerdere overeenkomst met de coöperatie heeft aanvaard.
4. Toepasselijkheid van andere, al dan niet door de wederpartij gehanteerde, algemene of specifieke voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de toepasselijkheid van deze voorwaarden door de coöperatie vooraf schriftelijk is aanvaard.
5. De coöperatie is te allen tijde gerechtigd de voorwaarden te wijzigen. Mits de coöperatie de wederpartij daarvan tevoren schriftelijk op de hoogte heeft gesteld en deze in de gelegenheid heeft gesteld de opdracht alsdan binnen redelijke termijn te ontbinden, is deze aan de nieuwe voorwaarden gebonden .
6. Indien de coöperatie niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet (meer) van toepassing zijn, of dat de coöperatie in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
7. In alle gevallen, waarin de relatie tussen wederpartij en coöperatie eindigt, blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.
8. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Indien een op grond van de vorige zinsnede geheel of gedeeltelijk nietige of vernietigde bepaling vervangen wordt, wordt deze nieuwe bepaling opgesteld in de geest van de oorspronkelijke bepaling.

Totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 3: Aanbod en aanvaarding
1. Desgevraagd zal de coöperatie voor de aanvang van de werkzaamheden een duidelijke offerte aan de wederpartij ter goedkeuring voorleggen. Op basis van de informatie die door de wederpartij ter zake van de opdracht is verstrekt, is de offerte een weerslag van het verwachte aantal te besteden uren aan een opdracht c.q. de afzonderlijke onderdelen daarvan. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van de offerte voordoen, zal de coöperatie de wederpartij hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.
2. Een mondeling aanbod van de coöperatie vervalt indien het niet terstond wordt aanvaard. Indien het wel terstond wordt aanvaard, is de overeenkomst tot stand gekomen. In geval van een mondelinge opdracht geldt als bewijs van de opdracht de kennisname door de wederpartij van de aanvang van de werkzaamheden door coöperatie, zonder dat wederpartij daartegen onverwijld schriftelijk heeft geprotesteerd.
3. Een schriftelijke aanbieding of offerte en daarmee samenhangende prijsopgave door de coöperatie is vrijblijvend en bindt de coöperatie op zichzelf niet, tenzij daarin een termijn van aanvaarding is vermeld en de wederpartij de offerte binnen die termijn aanvaardt. De overeenkomst komt tot stand indien de wederpartij de aanbieding van de coöperatie mondeling of schriftelijk heeft aanvaard binnen de gestanddoeningstermijn, waarbij in geval van mondelinge aanvaarding het in lid 2 van dit artikel bepaalde van toepassing is. Indien een vrijblijvende aanbieding, waarin geen termijn voor aanvaarding werd genoemd, door de wederpartij wordt aanvaard, heeft de coöperatie het recht de aanbieding binnen 6 werkdagen na ontvangst van deze aanvaarding te herroepen. Laat zij dit na, dan is de overeenkomst na ommekomst van 6 werkdagen tot stand gekomen.
4. De coöperatie kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden, dan wel de daarop gebaseerde opdrachtbevestiging, indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De coöperatie kan een dergelijke vergissing of verschrijving eenzijdig bindend corrigeren.

Inhoud en aanvang van de opdracht, wijziging

Artikel 4: Inhoud en aanvang van de opdracht
1. De opdracht omvat al hetgeen partijen zijn overeengekomen. Indien de coöperatie een offerte heeft verstrekt, maakt deze deel uit van de opdracht, voor zover partijen daarvan naderhand niet zijn afgeweken.
2. De wederpartij staat ervoor in dat hij naar beste weten tijdig en correct alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke medewerking en informatie aan de coöperatie verstrekt. Indien dit niet, niet correct of niet tijdig geschiedt, heeft de coöperatie de keuze om de uitvoering van de werkzaamheden ofwel op te schorten, dan wel binnen de daarvoor overeengekomen termijn te voltooien door middel van het verrichten van meer dan wel andere werkzaamheden, dan wel het inschakelen van derden, zulks ter beoordeling van de coöperatie. De kosten daarvan komen voor rekening van de wederpartij, zonder dat deze daarvoor vooraf toestemming hoeft te verlenen. Het in artikel 6 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.
3. De coöperatie zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, één en ander op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap.

Artikel 5: Wijziging van de opdracht
1. Partijen treden met elkaar in overleg over een aanpassing van de opdracht indien zich wijzigingen voordoen in de uitgangspunten of andere omstandigheden die ten grondslag lagen aan de opdracht en/of indien de behoorlijke vervulling van de opdracht extra werkzaamheden vereist. Bij dit overleg nemen partijen elkaars gerechtvaardigde belangen in acht.
2. De tussen partijen overeengekomen wijzigingen in de opdracht dienen door de wederpartij in beginsel schriftelijk aan de coöperatie te worden bevestigd, die daarop vervolgens schriftelijk akkoord geeft. Worden de wijzigingen slechts mondeling overeengekomen, dan is het risico voor het correct doorvoeren van deze wijzigingen, alsmede de uit de wijzigingen voortvloeiende consequenties voor rekening van de wederpartij.
3. De eventuele meerkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen ten laste van de wederpartij. Indien een overeengekomen uitvoeringstermijn door de wederpartij onvoorzien wordt vervroegd, komen eventuele meerkosten - bijvoorbeeld wanneer dit leidt tot het ontstaan en moeten betalen van overuren of spoedtarieven c.q. het inschakelen van derden - geheel ten laste van de wederpartij.
4. De wederpartij aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds schriftelijk overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden en/of te wijzigen.
5. Indien de wijziging van de opdracht een substantiële vermindering van de werkzaamheden tot gevolg heeft, is er sprake van (gedeeltelijke) opzegging en geldt het bepaalde in de artikelen 12 en 13.

Inschakeling van derden

Artikel 6: Derden
1. Opdrachten worden namens de coöperatie uitgevoerd door leden van de coöperatie, in hun hoedanigheid van zelfstandig ondernemer. In principe zal/zullen dit zoveel mogelijk het lid/leden zijn die in de offerte is/zijn vermeld. Indien gedurende de uitvoering van de opdracht blijkt dat, zulks ter beoordeling van de coöperatie, de inzet van andere leden van de coöperatie gewenst of noodzakelijk is, is de coöperatie gerechtigd deze leden, zonder voorafgaande toestemming van de wederpartij in te zetten voor de opdracht. De overeengekomen voorwaarden zoals prijs en uitvoeringstermijn zullen daardoor niet worden gewijzigd.
2. Indien zulks naar het oordeel van de coöperatie redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van een opdracht voortvloeit, is zij gerechtigd om, namens en voor rekening van de wederpartij, derden – niet leden van de coöperatie – opdracht te geven tot gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst en/of levering of anderszins ter beschikking stelling van goederen/diensten, waarbij de coöperatie te allen tijde contractspartij van en aanspreekpunt blijft voor de wederpartij, zonder dat zij daarvoor vooraf om toestemming van de wederpartij hoeft te verzoeken.
3. De coöperatie zal bij de inschakeling van derden de nodige zorg en oplettendheid in acht nemen en informeert wederpartij indien en voor zover noodzakelijk over deze inschakeling van derden, met inachtneming van het in lid 2 van dit artikel bepaalde. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Uitvoeringstermijnen, vertraging, opschorting

Artikel 7: Vertraging in de uitvoering
Indien fatale uitvoerings- of leveringstermijnen zijn overeengekomen, is de coöperatie pas in verzuim nadat zij door de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld in verband met de overschrijding van de uitvoerings- of leveringstermijn. De wederpartij zal een dergelijke ingebrekestelling niet eerder verzenden dan nadat zij de coöperatie gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid heeft gesteld de uitvoering alsnog binnen de gestelde termijn te doen plaatsvinden. Indien de coöperatie desondanks in gebreke blijft de werkzaamheden binnen de uitvoeringstermijn uit te voeren, is de wederpartij gerechtigd de opdracht op te zeggen, met inachtneming van het in de artikelen 12 en 13 bepaalde.

Artikel 8: Opschorting
1. De coöperatie is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten indien en voor zover de wederpartij zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien de coöperatie na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis komen, die haar goede grond geven te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen. Tevens kan de coöperatie de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, indien vanwege vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. Het in dit lid bedoelde recht van opschorting laat onverlet het recht van de coöperatie om de overeenkomst op te zeggen krachtens artikel 12.
2. Indien de coöperatie overgaat tot opschorting overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Het in artikel 7 bepaalde is niet van toepassing op opschorting.

Tarief, kosten en betalingsvoorwaarden

Artikel 9: Tarief en kosten
1. Indien geen bedragen zijn overeengekomen, zijn de bij de coöperatie gebruikelijke tarieven van toepassing.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting en bijkomende kosten. De bijkomende kosten worden tegen werkelijke kosten doorbelast.
3. Indien de coöperatie met de wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is coöperatie niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien deze prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving, of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden, die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
4. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 van afdeling 3 van boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij de coöperatie alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeen gekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op coöperatie rustende verplichting ingevolge de wet, of indien bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal plaatsvinden.

Artikel 10: Betalingsvoorwaarden
1. Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden van dit artikel bepaalde, zonder aftrek of enige verrekening te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn op de factuur is vermeld.
2. Betaling dient te geschieden aan coöperatie en op een door coöperatie aan te wijzen rekeningnummer. Wederpartij is in geen geval gerechtigd om voor of namens coöperatie betalingen te doen aan zelfstandige door coöperatie ingeschakelde derden, onderaannemers of leveranciers.
3. De coöperatie kan van de wederpartij een voorschot van betaling verlangen, voordat met de uitvoering van werkzaamheden wordt begonnen en/of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Een voorschotnota zal bij de eindafrekening worden verrekend met de alsdan daadwerkelijk verschuldigde tarieven en kosten.
4. Indien de wederpartij niet (geheel) binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens de coöperatie voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is hij - zonder dat voorafgaande sommatie of ingebrekestelling vereist is - rente over het openstaande factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn tot aan de dag waarop de factuur volledig is betaald. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betaaltermijn een twaalfde gedeelte van het op het moment van facturering geldende wettelijke rente . Het in artikel 12 lid 2 bepaalde is niet van toepassing.
5. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die met betrekking tot de invordering van het door de wederpartij verschuldigde en niet tijdig betaalde worden gemaakt, zijn voor rekening van de wederpartij. Als bewijs van de verschuldigdheid van deze gemaakte kosten is de overlegging van de desbetreffende facturen voldoende.
6. De coöperatie heeft het recht de door wederpartij gedane betalingen te laten strekken tot in de eerste plaats de mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
7. Bezwaren omtrent de hoogte van de factuur moeten binnen 7 dagen na de dag van de verzending van de factuur schriftelijk bij de coöperatie worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijk bezwaar niet opgeschort.

Opzegging van de opdracht en gevolgen daarvan

Artikel 11: Wijze van opzegging
De opdracht wordt opgezegd door een aan de wederpartij gerichte schriftelijke mededeling, waarin tenminste de grond van de opzegging dient te worden vermeld alsmede de datum waarop de opzegging ingaat.

Artikel 12: Opzeggingsgronden
1. De coöperatie is gerechtigd de opdracht op te zeggen in geval van faillissement, beslaglegging, surseance van betaling van wederpartij, staking van de activiteiten, liquidatie van diens bedrijf, fusie, splitsing of anderszins wijziging van de rechts- of samenwerkingsvorm, waaronder ontbinding van een rechtspersoon of verlies van rechtspersoonlijkheid, of overige omstandigheden die de coöperatie goede grond geven te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen.
2. Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst of uit deze algemene voorwaarden, dient de gedupeerde partij de tekortschietende partij daarvan binnen redelijke termijn na het ontdekken van de tekortkoming schriftelijk op de hoogte te stellen en de tekortschietende partij gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid te stellen de tekortkoming op te heffen en/of de gevolgen daarvan te herstellen. Indien het voorgaande niet leidt tot opheffing van de tekortkoming en/of volledig herstel van de gevolgen daarvan, dan is de wederpartij van de partij aan wier kant de toerekenbare tekortkoming zich voordoet, bevoegd de opdracht op deze grond op te zeggen. Het in dit lid bepaalde geldt niet voor de situatie zoals in artikel 10 lid 4 bedoeld.
3. Aan laakbaar handelen van een partij worden dezelfde rechtsgevolgen verbonden als aan een toerekenbare tekortkoming van die partij.
4. Indien er sprake is van overmacht, kan de opdracht door ieder der partijen worden opgezegd. Van overmacht is sprake indien een tekortkoming een partij niet kan worden toegerekend. Een tekortkoming kan een partij niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende omstandigheden voor haar rekening komt.
Artikel 13: Gevolgen van opzegging
1. Indien de opdracht wordt opgezegd door de coöperatie, op één van de gronden zoals bedoeld in artikel 12, is zij niet gehouden tot schadevergoeding in welke vorm of onder welke naam dan ook. De wederpartij is alsdan verplicht het tarief en de bijkomende kosten op declaratie van de coöperatie te voldoen, één en ander naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van het moment dat de opzegging volgens het bepaalde in artikel 11 in werking treedt. Indien er sprake is van een opzeggingsgrond zoals bedoeld in de leden 1, 2 of 3 of artikel 12, is de wederpartij daarnaast gehouden om 10% van het resterende deel van het tarief, dat de wederpartij verschuldigd zou zijn bij de volledige vervulling van de opdracht. De opzegging laat onverlet het recht van de coöperatie op schadevergoeding.
2. Indien de opdracht wordt opgezegd door de wederpartij, op de gronden zoals vermeld in de leden 2 en 3 van artikel 12, dan is hij verplicht het tarief en de bijkomende kosten op declaratie van de coöperatie te voldoen, één en ander naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van het moment dat de opzegging volgens het bepaalde in artikel 11 in werking treedt. Dit laat onverlet het recht van de wederpartij op schadevergoeding op grond van het bepaalde in artikel 16.
3. Indien de opdracht door één der partijen wordt opgezegd op grond van het bepaalde in artikel 12, lid 4, is de wederpartij verplicht het tarief en de bijkomende kosten op declaratie van de coöperatie te voldoen, één en ander naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van het moment dat de opzegging volgens het bepaalde in artikel 11 in werking treedt, tenzij dit leidt tot gevolgen die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. Het bepaalde in artikel 16 is niet van toepassing.
4. Indien door de wederpartij wordt opgezegd, zonder dat er sprake is van één van de gronden zoals bedoeld in artikel 12, dan is hij verplicht het tarief en de bijkomende kosten op declaratie van de coöperatie te voldoen, één en ander naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van het moment dat de opzegging volgens het bepaalde in artikel 11 in werking treedt. Daarnaast is hij 100% van het resterende tarief verschuldigd dat hij verschuldigd zou zijn bij de volledige vervulling van de opdracht.

Eigendomsvoorbehoud en intellectuele eigendomsrechten

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud
1. Zolang de wederpartij niet al zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de met coöperatie gesloten overeenkomst, is nagekomen, blijft het geleverde eigendom van de coöperatie. De wederpartij kan het geleverde, hetwelk onder het eigendomsvoorbehoud valt, niet doorverkopen, vervreemden, verpanden, bezwaren of gebruiken als betaalmiddel.
2. Indien de wederpartij in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst dan wel uit deze voorwaarden tekort schiet, is de coöperatie gerechtigd de goederen terug te nemen.
3. De wederpartij is verplicht steeds al hetgeen te doen of na te laten dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de coöperatie veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is wederpartij verplicht om coöperatie daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
5. De wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan de coöperatie ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is de coöperatie gerechtigd tot deze penningen. Indien en voor zover nodig verbindt de wederpartij zich jegens de coöperatie bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
6. Voor het geval de coöperatie haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan de coöperatie en door de coöperatie aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de coöperatie zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten
Modellen, technieken, concepten, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de totstandkoming van het door coöperatie geleverde, zijn en blijven eigendom van de coöperatie. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na toestemming van de coöperatie. De wederpartij heeft uiteraard het recht het geleverde te vermenigvuldigen voor gebruik binnen de eigen organisatie, voor zover dat past binnen het doel van de opdracht.
Diensten: Aansprakelijkheid

Artikel 16: Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van de coöperatie wordt beperkt tot maximaal de hoogte van het gedeclareerd bedrag in verband met de opdracht waarin zich de tekortkoming voordoet, en in elk geval tot het bedrag dat zijn verzekering uitkeert in voorkomend geval. Voor opdrachten met een looptijd van langer dan 2 maanden, geldt dat de aansprakelijkheid van de coöperatie wordt beperkt tot maximaal de hoogte van het gemiddeld per maand gedeclareerd bedrag.
2. De coöperatie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. De coöperatie is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. De coöperatie is niet aansprakelijk indien wederpartij het door coöperatie geleverde product of advies niet geheel toepast, aanwendt, vervreemdt of anderszins gebruikt op de manier zoals door coöperatie is voorgeschreven of geadviseerd. Ook indien wederpartij wijzigingen aanbrengt in het geleverde product of advies, vervalt elke aansprakelijkheid van coöperatie voor tekortkomingen daarvan.
5. De coöperatie is niet aansprakelijk voor schaden als gevolg van tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht indien de wederpartij de coöperatie niet terstond na het ontdekken van de tekortkoming dan wel binnen de termijn dat hij deze redelijkerwijze had kunnen ontdekken op de hoogte stelt van de aanwezigheid daarvan.
6. In aanvulling op het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, heeft de wederpartij het recht om, in plaats van de coöperatie, het lid dan wel de leden die in de uitvoering van de opdracht een tekortkoming heeft/hebben begaan, aansprakelijk te stellen voor deze tekortkoming(en). Daarbij is al hetgeen in dit artikel is bepaald van overeenkomstige toepassing.
7. In aanvulling op het in lid 6 bepaalde geldt: Indien meerdere leden van de coöperatie werkzaamheden hebben verricht ten behoeve van uitvoering van de opdracht, kan de wederpartij deze leden aansprakelijk stellen voor dat gedeelte van de schade hetwelk zij afzonderlijk hebben veroorzaakt. De wederpartij dient daartoe onomstotelijk aan te tonen welk gedeelte van de schade aan het betreffende lid van de coöperatie toerekenbaar is.
8. Indien wederpartij er voor kiest om krachtens lid 6 en of lid 7 van dit artikel een afzonderlijk lid/leden van de coöperatie aansprakelijk te stellen voor tekortkomingen zoals bedoeld in dit artikel, dan vervalt daarmee zijn recht om de coöperatie als rechtspersoon aansprakelijk te stellen, ongeacht het resultaat van de aansprakelijkheidstelling van het betreffende lid/leden.

Producten: Garanties, reclametermijn
Artikel 17: Procedure in geval van gebreken en klachten
1. De door de coöperatie te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. de coöperatie kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door de coöperatie verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de wederpartij en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de coöperatie, de wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar de coöperatie geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
4. De wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan de coöperatie te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan de coöperatie te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat de coöperatie in staat is adequaat te reageren. De wederpartij dient de coöperatie in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5. Indien de wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan binnen de in lid 4 van dit artikel bedoelde termijnen van 7 respectievelijk 14 dagen, dan komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal de coöperatie de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de wederpartij, ter keuze van de coöperatie, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan de coöperatie te retourneren en de eigendom daarover aan de coöperatie te verschaffen, tenzij de coöperatie anders aangeeft.
8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van de coöperatie daardoor gevallen, integraal voor rekening van de wederpartij.
9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.
10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de coöperatie en de door de coöperatie bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Risico-overgang en vrijwaring

Artikel 18: Risico-overgang in geval van producten
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van door de coöperatie aan de wederpartij geleverde zaken gaat op de wederpartij over op het moment waarop zaken aan hem in zijn macht worden gebracht.

Artikel 19: Vrijwaring
1. De wederpartij vrijwaart de coöperatie van alle aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan de coöperatie toerekenbaar is. Indien de coöperatie uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij verplicht om haar zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen of na te laten dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Bij gebreke aan dergelijk handelen of nalaten is de coöperatie gerechtigd om zelf de nodige maatregelen te treffen, zonder dat zij daarvoor de wederpartij eerst in gebreke hoeft te stellen. Alle kosten en schade die de coöperatie in dat verband worden gemaakt, komen voor rekening en risico van de wederpartij.
2. Indien de wederpartij aan de coöperatie verzoekt goederen zoals digitale bestanden en/of instructies aan een derde te verstrekken, dan geschiedt dit buiten de verantwoordelijkheid van de coöperatie en derhalve voor rekening en risico van de wederpartij. De zorgplicht ligt uitdrukkelijk bij de wederpartij om het via derden aangeleverde te controleren.

Hoofdelijkheid en overdracht van rechten en plichten

Artikel 20: Hoofdelijkheid en overdracht van rechten en plichten
1. Het is wederpartij niet toegestaan zijn rechten en plichten voortvloeiende uit de overeenkomst met de coöperatie te vervreemden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de coöperatie.
2. Indien een opdracht is verstrekt door meer dan één wederpartij, zijn alle wederpartij is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen onder de onderhavige voorwaarden, ongeacht de tenaamstelling van een offerte, opdrachtbevestiging of factuur.
Geschillenregeling en toepasselijk recht

Artikel 21: Geschillen en toepasselijk recht
1. Geschillen zullen in eerste instantie zoveel mogelijk in der minne worden opgelost. Indien dit niet tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing leidt, zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
2. Een geschil is ook aanwezig indien één partij dit aanwezig acht.
3. Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook voor opdrachten waarbij aan één of meerdere verbintenissen door partijen geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven, of die waarbij producten of diensten van in het buitenland gevestigde ondernemingen worden afgenomen.