Bouwkostenmanagement

Bouwkosten zijn een enorm belangrijk onderdeel van het complete bouwproject, daarom is het ook belangrijk in een vroeg stadium inzicht te krijgen in de te maken bouw- en stichtingskosten. Alle begrotingen zullen door ons per onderdeel worden opgezet in de daarvoor bekende STABU-bestekssystematiek, en worden opgedeeld in hoeveelheid, eenheid, norm, materiaal, materieel en onderaanneming (MAMO).

Structuur ontwerp:

Een QuickScan is een haalbaarheidsbegroting welke inzicht geeft een globale indicatie van de te verwachte bouw- / stichtingskosten op basis van een structuurontwerp.

Voorlopig ontwerp:

Een voorlopig ontwerp (of voor- / schetsontwerp) is een vertaling van het Plan van Eisen (PVE) van de opdrachtgever, door een architect worden dit PVE vertaald in een serie tekeningen (schetsen, aanzichten,

plattegronden, doorsneden, artist impressions, materialisering). Na gereedkomen van deze stukken zal dit door ons worden vertaald in een zogeheten ‘VO-begroting’.

Definitief ontwerp:

Een definitief ontwerp is een uitgebouwde versie van het voorlopig ontwerp, door een architect zullen de voorlopig ontwerp tekeningen worden uitgebreid naar een definitief ontwerp. Na gereedkomen van deze stukken zal dit door ons worden vertaald in een zogeheten ‘DO-begroting’.

Directie begroting:

Een directiebegroting is een begroting op basis van de stukken welke bij een reguliere aanbesteding voor handen zijn zoals bestek en voorwaarden, bestektekeningen, constructiegegevens, kleur- en materiaalstaten, afwerkstaten, funderingsadvies, grondonderzoek, asbestsanering, e.d.

Inschrijfbegroting:

Een inschrijfbegroting is en begroting op basis van de stukken welke bij een reguliere aanbesteding voor handen zijn zoals bestek en voorwaarden, bestektekeningen, constructiegegevens, kleur- en materiaalstaten, afwerkstaten, funderingsadvies, grondonderzoek, asbestsanering, e.d.

Gedurende dit traject kunnen onze werkzaamheden onder andere bestaan uit:

  • Opzetten tekeningen-, repro- en onderaannemerslijst,
  • Offerte aanvragen onderaannemers en leveranciers,
  • Opzetten inschrijfbegroting (inclusief ABK-begroting),
  • Nabellen onderaannemers- en leveranciers,
  • Opzetten offertespiegelingen,
  • Inventariseren ‘kansen’ en ‘risico’ (project-analyse),