Huijbregts infra

 

 

 

 

Huijbregts is werkzaam in Nederland en België. Het bedrijf bestaat ruim 60 jaar en is actief in de grond- weg- en waterbouw. Huijbregts is gespecialiseerd in boven- en ondergrondse infra, maar ook in cultuurtechnisch grondwerk. Daarnaast is Huijbregts ook gecertificeerd voor het saneren van verontreinigde bodems. Er werken een 30-tal ervaren, vakbekwame en zeer goed gemotiveerde medewerkers, voornamelijk woonachtig in het zuiden van Nederland en de Belgische Kempen. Huijbregts is een gezond bedrijf dat bekend staat om kwaliteit, betrokkenheid, flexibiliteit en bovenal betrouwbaarheid. Deze eigenschappen zijn verankerd in de cultuur en structuur van het bedrijf..

Grondwerk

Grondwerk is een van onze specialiteiten. Vaak met een functioneel doel, maar soms ook uit esthetisch oogpunt. We leggen met het grondwerk de fundering voor diversen projecten. Voor het verleggen van een waterloop, de inrichting van een natuurpark of de voorbereiding voor de aanleg van een woonwijk. Veelal gaat het om het maken van grove contouren, maar soms zijn de eisen zeer specifiek, zoals bij het realiseren van sportterrein.

Riolering

Een goed werkend rioleringsstelsel zien veel mensen als iets vanzelfsprekends. En natuurlijk, wie staat er nu dagelijks stil bij de ondergrondse afwatering? Wij zorgen ervoor dat het onzichtbare functioneert! Rioleringswerk is niet zichtbaar, maar het moet wel betrouwbaar zijn en goed functioneren. Is het rioleringswerk eenmaal afgerond en de weg opnieuw bestraat, dan is het zaak dat u kunt vertrouwen op de kwaliteit van dit werk onder de grond.Het gebruik van sleufbekistingen en beschoeiingselementen zijn voorbeelden van technieken die hun betrouwbaarheid en veiligheid bewezen hebben tijdens de uitvoering van onze projecten.

Verhardingen

Een goede bestrating laat de aanliggende bouwwerken perfect uitkomen en streelt het oog. Het is pas echt af als ook het met zorg gekozen straatmeubilair  en de groenstroken hun plek hebben gekregen. Met onze wegenbouwkennis en -ervaring hebben vele straten, wegen en pleinen een aantrekkelijk aanblik gekregen.

Vaak zijn de werkzaamheden aan de verhardingen de laatste fase in een project. U kunt gebruik maken van onze kennis en ervaring in het gebruik en hergebruik van bestratingsmaterialen, de fasering van het project en het beperken van de overlast.Om een perfecte en onderhoudsarme verharding te creëren, besteden wij veel aandacht aan de fundering en de wegverharding van het bestratingswerk. Dat levert een klinkend resultaat op.

Naast het aanbrengen van elementenverhardingen hebben wij jarenlange ervaring in het aanbrengen van asfalt-, beton- en combinatieverhardingen.

Cultuurtechniek

Cultuurtechniek is oorspronkelijk voortgekomen uit de landbouw maar wordt steeds meer toegepast als natuurbeheer in de ruime zin van het woord met name vanuit ecologisch oogpunt. Door inzet van cultuurtechnische methoden wordt zodoende flora en fauna meer kans geboden, denk hierbij aan poelen en natuurvriendelijke oevers.

Huijbregts verzorgt reeds vele jaren voor o.a. waterschappen en landinrichtingsdiensten projecten waarbij het eigen zeer ervaren en goed opgeleid personeel en materieel wordt ingezet voor een ecologisch verantwoord resultaat. Ook op het gebied van sport groenaanleg en groenonderhoud heeft Huijbregts zeer ruime ervaring.

Milieu

De overheid werkt hard aan het beleid voor duurzaam gebruik van de bodem. Dit betekent dat volgende generaties deze ook kunnen gebruiken voor land-, natuur- en woningbouw. Huijbregts afdeling milieu werkt hier aan mee door het uitvoeren van projecten op het gebied van bodemsanering. Ook is Huijbregts gecertificeerd voor BRL SIKB 7000 Protocol 7001 & 7004. Met goed gekwalificeerd en opgeleid personeel en met speciaal uitgerust materieel voeren wij projecten uit voor centrale en decentrale overheden en bedrijfsleven. Huijbregts afdeling milieu maakt hierbij gebruik van erkende partners op het gebied van reinigen, milieuhygiënisch onderzoek en milieubegeleiding.

Activiteiten

Voorbereiden bodemsanering, saneringsplannen, plan van aanpak en vergunningen
Opstellen van ramingen en/of begrotingen
Het doen van BUS-meldingen
Het verzorgen van milieukundige begeleiding
Het uitvoeren, begeleiden en de nazorg van bodemsaneringen
Afzet en reiniging van schone (licht-)verontreinigde grond
Opstellen van V&G-plan

Transport

Ons uitgebreide wagenpark zetten wij elke dag in voor onze opdrachtgevers. Zo faciliteren wij onder andere bouwcontainers op locatie, verzorgen wij afvoer van vervuilde grond en bouwreststoffen en verzorgen wij kippertransporten. Gemeentelijke diensten weten onze faciliteiten te waarderen als het gaat om verwijdering en transport van hout, blad en veegvuil. In samenwerking met hen zorgen we voor een schone en representatieve woon- en werkomgeving. Wij verzorgen ook speciaal vervoer tot ca. 45 ton en maximaal 3,50m breed. Onze diepladervergunningen maken het mogelijk om dit transport in Nederland, België (4,50m breed) en Duitsland voor u te verrichten.

 www.huijbregts.eu