Frisse energiezuinige scholen binnen bekostigingsnormen

Het voor­ma­li­ge gebouw van het Petrus Ca­ni­si­us Col­le­ge (PCC) in Heiloo was bijna vijf­tig jaar oud, bevond zich nog gro­ten­deels in ori­gi­ne­le staat en moest in­grij­pend ge­re­no­veerd worden. Dat is gelukt.

Herman Jansen, di­rec­teur fi­nan­ciën en beheer van het Petrus Ca­ni­si­us Col­le­ge: “De in­stal­la­ties waren ver­ou­derd en het pand was niet geïso­leerd. Deze om­stan­dig­he­den leid­den tot een om­vang­rijk ex­ploi­ta­tie­ver­lies. Wij hadden de keus tussen re­no­va­tie of nieuw­bouw. Uit­ein­de­lijk kozen we voor nieuw­bouw. On­danks dat de prijs per vier­kan­te meter lager was bij re­no­va­tie, kwam de totale in­ves­te­ring hier­door duur­der uit. Door nieuw­bouw zouden we een hoger duur­zaam­heids­ni­veau kunnen re­a­li­se­ren, waar­door de ex­ploi­ta­tie­las­ten van 30 jaar stuk­ken lager zou uit­val­len dan bij een re­no­va­tie.”

Het PCC scha­kel­de voor de nieuw­bouw­uit­wer­king een Stich­ting Maat­schap­pe­lijk Vast­goed (SMV) in. Deze stich­ting ver­huurt de duur­za­me nieuw­bouw aan PCC vol­gens het huur­con­cept ‘Huren als een ei­ge­naar’, met een loop­tijd van 30 jaar en con­stan­te huur­las­ten over de loop­tijd van het con­tract.  Jansen: “Dit was voor ons een hele gun­sti­ge op­los­sing. Door de fi­nan­ciële con­struc­tie be­dra­gen de over­all huur­las­ten ge­mid­deld € 114,- per m² BVO (bruto vloer­op­per­vlak­te) per jaar, waar­van € 89,- voor de ka­pi­taal­las­ten. Deze huur­las­ten zijn be­re­kend als een ge­mid­del­de over de le­vens­duur bij ge­lijk­blij­vend prijs­peil en dekken de kosten voor rente, af­schrij­vin­gen, ge­bouw­ge­bon­den ener­gie, on­der­houd en beheer.”

Bij­zon­de­re fi­nan­cie­ring

De bouw van PCC Heiloo is ge­fi­nan­cierd door Ra­bo­bank Alkmaar in de vorm van een hy­po­the­cai­re lening. Met een bij­zon­de­re ze­ker­heids­con­struc­tie omvat deze fi­nan­cie­ring 100% van de be­no­dig­de in­ves­te­rings­be­hoef­te. Stich­ting Maat­schap­pe­lijk Vast­goed leent van Ra­bo­bank voor twin­tig jaar tegen een vaste ren­te­ver­goe­ding van 4,14%.  De wensen voor het ge­bruik van het school­ge­bouw zijn sa­men­ge­vat in een pro­gram­ma van eisen dat vol­doet aan de normen van de VNG, het Bouw­be­sluit en het Frisse Scho­len-pro­gram­ma Klasse A.

Naast de ont­wik­ke­ling van deze plan­nen was ge­meen­te Heiloo con­ti­nue op zoek naar een op­los­sing die de ge­meen­te het beste past en waar­bij zij zo weinig mo­ge­lijk risico’s loopt . Een on­der­deel van de op­los­sing is dat de ge­meen­te geen risico’s loopt die kunnen ont­staan uit een mo­ge­lij­ke daling van het leer­lin­gen­aan­tal of de ex­ploi­ta­tie van het school­ge­bouw. Deze risico’s liggen vol­le­dig bij de ver­huur­der, SMV.

Dras­ti­sche ver­la­ging

Om een dras­ti­sche ver­la­ging van ener­gie­kos­ten te be­ha­len zijn ver­schil­len­de duur­zaam­heids­maat­re­ge­len van kracht. Het gebouw is zo­da­nig ont­wor­pen dat het geen gas­aan­slui­ting nodig heeft. Elek­tri­ci­teit wordt zoveel mo­ge­lijk lokaal op­ge­wekt door middel van zon­ne­pa­ne­len op het platte dak. Ook is het gebouw voor­zien van een WKK en warm­te­pomp.

De ge­bouw­ge­bon­den ener­gie­kos­ten komen hier­door uit op € 13.000 per jaar. Dit komt over­een met 4 euro per m2. Een enorm ver­schil met het oude gebouw, waar de ener­gie­kos­ten € 87.000 waren. On­der­houds­kos­ten zijn even­eens laag: de totale be­heer­kos­ten zijn be­groot op € 7,50 per m2 per jaar en de on­der­houds­kos­ten op € 13,50. Jansen, tot slot: “De school vol­doet zeer goed. De leer­lin­gen vinden het een fan­tas­tisch gebouw.”

Bron: duurzaamgebouwd.nl